2011, മേയ് 19

പ്രണയം അന്നും ഇന്നും

അന്ന്,
പ്രണയം ഒരു മരീചിക പോലെ
കയ്യെത്തും ദൂരത്തെന്നപോലെ
വെറും മിഥ്യ എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ
നമ്മെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു

ഇന്ന്
ഞാനും നീയും ആവര്‍ത്തിച്ചുരുവിട്ട സത്യമെന്നുറപ്പിച്ച
നുണകള്‍ക്ക് നീല നിറമായിരുന്നു എന്നറിയുന്നു ഞാന്‍ .
എന്റെ ദുഷിച്ച രക്തത്തിനും അതെ നീലനിറമാണ്.